Drejtoritë

Njësia e auditimit të brendshëm ushtron veprimtarinë e saj audituese në gjithë pushtetin gjyqësor
Organizon dhe ndjek punën për procedurat ligjore të rekrutimit të punonjësve...
Organizon dhe ndjek punën për planifikimin, hartimin, zbatimin dhe ndjekjen e buxhetit për Pushtetin Gjyqësor...

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645