Njoftime

Njoftim per Komitetin e Auditimit
Në zbatim të Ligjit nr. 8363, datë 01.07.1998 “Për krijimin e Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor”, VKM nr. 160, datë 02.03.2016 “Për mënyrën e funksionimit, kompetencat dhe përbërjen e Komitetit të Auditimit të Brendshëm në Njësitë Publike” ZABGJ publikon Njoftimin për shpalljen e konkurrimit për anëtarë të Komitetit të Auditimit të Brendshëm të ZABGJ.
Bordi Drejtues i ZABGJ-së miraton nxjerrjen nga përdorimi ose tjetërsimin e aktiveve të panevojshme
Bordi Drejtues i ZABGJ me Vendimin nr. 4, datë 15.05.2014 ka ndryshuar pikën B/III "Kompetenca për miratimin e nxjerrjeve nga përdorimi ose tjetërsimin e aktiveve të panevojshme në njësitë e gjyqësorit" të Udhëzimit nr. 3 datë 07.05.2012 të Bordit Drejtues të ZABGJ "Për procedurat e ruajtjes, mbrojtjes dhe kritereve e kompetencave për nxjerrjen nga përdorimi të aktiveve në njësitë e gjyqësorit"
Rezultate 1 - 2 / 2

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645