Sektorët

Analizon nevojat e gjykatave, për fonde buxhetore dhe hartimin e projekt-buxhetit për pushtetin gjyqësor, në zbatim të akteve ligjore e nënligjore në këtë fushë. Detajimin e fondeve buxhetore të miratuara për pushtetin gjyqësor me ligjin vjetor të buxhetit, sipas klasifikimit buxhetor në nivel vjetor dhe mujor, për çdo njësi shpenzuese.
Studimin dhe vlerësimin e nevojave për investime të reja. Njihet periodikisht me infrastrukturës gjyqësore në aspektin ndërtimor, të transportit dhe informatizimit e pajisjeve elektronike.

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645