Struktura

Struktura dhe organika e Zyrës, u miratua nga Bordi me Vendimin nr. 10, datë 2.12.1998; nr. 15, datë 1.3.1999; nr. 21, datë 24.8.1999; nr. 6, datë 19.9.2002; nr. 6/1, datë 19.09.2002; Nr. 5, datë 16.07.2009; nr.1, datë 22.02.2010; nr. 5, datë 22.04.2011; nr. 1/6, datë 1.06.2012; nr. 9, datë 12.11.2012; nr. 5, datë 11.07.2013; nr. 2, datë 04.02.2014; Nr. 9, date 19.12.2014; Nr. 4, datë 14.09.2015. 

Organizimi i brendshëm

Struktura, organika dhe kategorizimi i pozicioneve të punës në Zyrën e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor, përcaktohen nga Bordi Drejtues në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Zyra drejtohet nga Bordi, i cili zgjedh Drejtorin e Zyrës i cili përfaqëson Zyrën përpara organeve shtetërore, institucioneve publike dhe të tretëve.

Zyra përbëhet nga këto njësi funksionale:

· Bordi Drejtues

· Drejtori

· Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe Investimeve

a. Sektori i Buxhetit dhe i Financës .

b. Sektori i Menaxhimit të Investimeve

- Drejtoria -  Njësia e Auditimit të Brendshëm

·  Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme Mbështetëse

 

 

 

 

 

 

 

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645