Viti 2015

Në mbështetje të ligjit nr.160/2014 "Për Buxhetin e vitit 2015", Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.2 datë 06.02.2012 "Proçedurat standarde të zbatimit të buxhetit" si dhe Udhëzimit Plotësues të Ministrit të Financave nr.2 datë 9.01.2015 "Për Zbatimin e Buxhetit të Vitit 2015", më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit sipas modeleve standarte të monitorimit.

RAPORT 3 MUJORI

Monitorimet Janar -Mars 2015

Më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar-Mars 2015, sipas modeleve standarte të monitorimit.

RAPORT 6 MUJORI

Monitorimet Janar - Qershor 2015

Më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar-Qershor 2015, sipas modeleve standarte të monitorimit.

RAPORT 9 MUJORI

Monitorimet Janar - Shtator 2015

Më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar-Shtator 2015, sipas modeleve standarte të monitorimit.

RAPORT 12 MUJORI

Monitorimet Janar - Dhjetor 2015

Më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar-Dhjetor 2015, sipas modeleve standarte të monitorimit.

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645