Viti 2016

Në mbështetje të ligjit nr.147/2015 "Për Buxhetin e vitit 2016", Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.2, datë 06.02.2012 “Proçedurat standarte të zbatimit të buxhetit” si dhe Udhëzimit Plotësues të Ministrit të Financave nr.1, datë 15.01.2016 "Për Zbatimin e Buxhetit të Vitit 2016", më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit sipas modeleve standarte të monitorimit.

RAPORT 3 MUJORI

Monitorimet Janar -Mars 2016

Më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar-Mars 2016, sipas modeleve standarte të monitorimit.

Relacion shpjegues

Raportet e monitorimit

RAPORT 6 MUJORI

Monitorimet Janar - Qershor 2016

Më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar-Qershor 2016, sipas modeleve standarte të monitorimit.

RAPORT 9 MUJORI

Monitorimet Janar - Shtator 2016

Më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar-Shtator 2016, sipas modeleve standarte të monitorimit.

    RAPORT 12 MUJORI

    Monitorimet Janar - Dhjetor 2016

    Më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar-Dhjetor 2016, sipas modeleve standarte të monitorimit.

    Relacion shpjegues

    Raportet e monitorimit

 

 

 

 

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645