Viti 2018

Në mbështetje të ligjit nr.109/2017 "Për Buxhetin e vitit 2018", Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.2, datë 06.02.2012 “Për proçedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.22, datë 17.11.2016, “Për proçedurat standarte të monitorimit të buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qëndrore” si dhe Udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave nr.2, datë 19.01.2018, “Për zbatimin e Buxhetit për vitin 2018”, po paraqesim raportin e monitorimit për periudhën janar – prill 2018, për Pushtetin Gjyqësor.

RAPORT 4 MUJORI

MONITORIMET JANAR - PRILL 2018

Më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar- Gusht 2018, sipas modeleve standarte të monitorimit

RAPORT 8 MUJOR

MONITORIMET JANAR - GUSHT 2018

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645